NL
TTV Amstelveen

Go to

Veilig Sporten

Veilige sportomgeving

Tafeltennisvereniging (TTV) Amstelveen is een sportieve, sociale en inclusieve sportvereniging die openstaat voor iedereen ongeacht je achtergrond zoals leeftijd, geslacht, religie, land van herkomst, sociale afkomst etc. Het hoofddoel van onze vereniging is om iedereen met heel veel plezier te laten tafeltennissen waarbij we een veilige sportomgeving van het grootste belang vinden.

Om deze veilige sportomgeving zo goed mogelijk te bewerkstelligen heeft TTV Amstelveen een:

 • Vertrouwenspersoon aangesteld
 • Gedragscode voor bestuurders, trainers/coaches en sporters
 • Aannamebeleid vrijwilligers
 • VOG voor trainers/coaches

Voor meer informatie over een veilige sportomgeving in het algemeen: Centrum Veilige Sport Nederland

Vertrouwenspersoon

Om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken heeft TTV Amstelveen een vertrouwenspersoon aangesteld.

Zie Bestuur en Kader voor de naam van de vertrouwenspersoon en de contactgegevens.

In sport verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie.

Voor meer informatie over deze vormen van grensoverschrijdend gedrag zie:
Grensoverschrijdend gedrag- Centrum Veilige Sport Nederland

De vertrouwenspersoon is binnen de vereniging iemand die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en laagdrempelig aanspreekbaar is bij vragen/zorgen en bij incidenten.

De rol van de vertrouwenspersoon is:

 • Bereikbaar en zichtbaar zijn binnen de vereniging 
 • Opvang van signalen ter preventie van sociale veiligheid
 • Werkt samen met bestuurder sociale veiligheid (voorzitter)
 • Doet eerste opvang en voert vertrouwelijke gesprekken
 • Bespreekt vervolgstappen met melder
 • Rapporteert aan het bestuur

Voor de goede orde: De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor het oplossen van een incident!

Het bestuur wil alle leden en andere belanghebbenden adviseren om bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag maar ook bij signalen/vragen/preventie met betrekking hierop eerst contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon.

Voor verdere detailinformatie over de werkwijze/rol van de vertrouwenspersoon zie onderstaande link:
Vertrouwenscontactpersoon aanstellen- Centrum Veilige Sport Nederland

Gedragscode

Gedrag is een belangrijke bepalende factor voor de cultuur in de sport. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur. In de sport in het algemeen zijn er gezamenlijk gedragsregels, gedragscodes en tuchtreglementen opgesteld. Voor iedere doelgroep in de sport zijn gedragsregels opgesteld: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter.

Gedragscodes voor bestuurders
Als bestuurder ben je betrouwbaar, zorgvuldig en handel je altijd in het belang van je club. Wat nou als jullie het clubhuis gaan verbouwen: hoeveel offertes vraag je dan aan? Wie controleert de penningmeester? Hoe zorg je dat iedereen met plezier naar de club komt?
Het bestuur heeft kennis genomen van en onderschrijft de beginselen van de gedragscode voor bestuurders

Gedragscodes voor trainers en coaches
Als trainer ben je een voorbeeld voor anderen. Je misbruikt je positie niet en je respecteert het privéleven van sporters. Maar hoe zorg je dat het sporten leuk blijft? Hoe zorg je dat iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoe ver kan je daarin eigenlijk gaan?
De trainers hebben kennis genomen van en onderschrijven de gedragscode voor trainers en coaches.

Gedragscodes voor sporters
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Ongewenst gedrag door medesporters staat hoog in de ranglijst van grensoverschrijdend gedrag. Dat moet beter. Het zit hem vaak in kleine dingen. Wees bijvoorbeeld sportief in je reactie. Grote mond en klagen, daar schiet je niks mee op!
Het bestuur verzoekt alle leden kennis te nemen van de gedragscode voor sporters.

Verdere detailinformatie over gedragscodes in de sport: Gedragscodes- Centrum Veilige Sport Nederland

Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging! 

Zonder onze vrijwilligers kunnen wij als vereniging niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden van TTV Amstelveen. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde.

TTV Amstelveen vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

 • Een kennismakingsgesprek met een bestuurslid. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van de club, waarop o.a. de statuten, het huishoudelijk regelement, de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.
 • De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedragsregels.
 • Voor een vrijwilliger die is betrokken bij jeugdleden, wordt een VOG-verklaring aangevraagd. Deze wordt iedere 3-5 jaar vernieuwd.
  In onderling overleg kunnen referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.
 • Indien de vrijwilliger geen lid is van de bond wordt aan de vrijwilliger gevraagd een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen.
  Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

Top